Biološki tretman

Nijhuis Water Techonology nudi kompletan asortiman bioloških sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Prednost naših rešenja je projektovanje rešenja po meri klijenata uzimajući u obzir totalnu efikasnost postrojenja. U projektovanju procesa sledeći parametri se uzimaju u obzir:
Projektovanje procesa (Vreme isplate, Generacija mulja, Nacin odlaganja mulja, Dostupan prostor, Održavanje i upravljanje, automatizacija, Utrošak energije i nutrienta).

Svrha biološkog tretmana je da smanji nivo zagadjenja u otpadnim vodama koje se izrazava u vidu biološke potrošnje kiseonika, BPK, hemijske potrošnje kiseonika, HPK, N- azota, P- fosfora.

Postrojenje za biološkii tretman koristi biomasu kako bi zagadjenje pretvorili u vodu, minerale i gasove kao što su azot i ugljen diosksid. Primarni cilj biološkog tretiranja je smanjenje rastvorenih materijala, kao što je šećer, sapun, organske kiseline, alkohol, skrob, proteini itd.
Glavne karakteristike sistema aerobnog i anaerobnog tretmana su niska cena održavanja, ušteda prostora, niska potrošnja energije, mogućnost potpune automatizacije procesa, dostupna pilot postrojenja, kratak period otplate investicije, kompjuterska kontrola vođenja procesa, veliko znanje i iskustvo kompanije u oblasti biološkog tretmana, veliko znanje i iskustvo o integraciji biološkog tretmana u celokupan proces( prethodni tretman, biološki tretman, tretman mulja), instalacija, puštanje u rad i obuka operatera od strane specijaliste, razvoj novih proizvoda preko našeg R&D odeljenja, i servis nakon prodaje širom sveta.


Sistemi Aerobnog tretmana
Karakteristika aerobnog tretmana je da bakterije koriste vazduh da bi smanjile zagadjenje.Efikasnost uklanjanja, koja se odnosi na HPK, aerobnog tretmana iznosi 70% do 90% u visoko opterećenim sistemima, i 90% do 98% u nisko opterećenim sistemima. Nisko opterećene vode proizvode relativno manje mulja u poredjenju sa visoko opterećenim vodama zbog kompletne mineralizacije mulja. Mineralizacija takodje umanjuje neprijatan miris.

 

Postrojenja za anaerobni tretman

Karakteristika anaerobnih sistema je da se organski materijal iz otpadnih voda redukuje u uslovima bez prisustva vazduha. U ovom slučaju organske materije se smanjuju proizvodnjom biogasa, koji se može iskoristi za generaciju toplote ili električne energije. Efikasanost uklanjanja HPK  anaerobnih sistema varira od 75% do 90%. Redukcija azota je relativno mala. Anaerobni tretman je pogodan za slučajeve visoko zagadjene otpadne vode, koja uglavnom sadrži rastvorene materije. Proizvodnja mulja kod anaerobnog tretmana je veoma mala.

Membranski sistemi - MBR

Nijhuis kombinuje know- how iz oblasti industrijskih otpadnih voda sa poznavanjem membranskih tehnologija da bi obezbedio odlično rešenje u veoma pouzdano rešenje sa dobrim kvalitetom efluenta.
Posle prethodnog tretmana razdvajanja ulja, čvrstih čestica, i tretmana na situ, otpadna voda ulazi u aeracioni tank ispunjen sa velikim brojem modulnih potopljenih membrana. Nivo vode u aeracionom tanku dovoljan nadpritisak da voda prolazi kroz membrane nakon čega se efluent ispušta gravitaciono. Kombinacija aeracije i sekventnih opercija daju dobru prevenciju od zaprljanja i na taj način održavaju konstantan protok.
Karakteristike MBR sistema:

  • Manje prostora
  • Nizak sadržaj suspendovanih čestica u efluentu
  • Potpuna separacija
  • Uklanjanje organskih komponenata koje se sporo raspadaju
  • Minimalna generacija suvišnog mulja